Deze website gebruikt alleen cookies t.b.v. Google Analytics.

 1. ONe-advocaat is een eenmanszaak.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ONe-advocaat te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ONe-advocaat op grond van een overeenkomst van opdracht. Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen opdrachtgever en ONe-advocaat. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is ONe-advocaat vrij te bepalen om in voorkomend geval met inschakeling van derden de opdracht uit te voeren. De toepassing van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 4. ONe-advocaat zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. ONe-advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar kantoor behorende derden (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van ONe-advocaat voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 5. Indien de uitvoering van een opdracht door ONe-advocaat leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ONe-advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van ONe-advocaat komt.
 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd.
 8. Het honorarium wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging. Het bij aanvaarding van de Opdracht overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari worden verhoogd overeenkomstig het voor dat jaar door ONe-advocaat vastgestelde nieuwe uurtarief.
 9. Voor de door ONe-advocaat voorgeschoten uitgaven zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, etc., worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gbracht zonder verdere opslag.
 10. Bij aanvaarding van de opdracht dan wel tussentijds overeengekomen, kan een voorschot op het verschuldigde honorarium en/of verschotten worden vastgesteld dat door opdrachtgever moet worden betaald alvorens ONe-advocaat met haar werkzaamheden een aanvang zal maken. Een voorschot wordt altijd verrekend met de einddeclaratie.
 11. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Na overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is ONe-advocaat gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke rente en op de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.
 12. Indien een declaratie van ONe-advocaat niet, niet tijdig of niet volledig door opdrachtgever is voldaan, is ONe-advocaat gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Dit geldt tevens voor andere opdrachten welke op dat moment door ONe-advocaat voor opdrachtgever worden uitgevoerd. In dat geval is ONe-advocaat niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 13. Gelden die ten behoeve van opdrachtgever worden ontvangen, worden gestort op de bankrekening van de Stichting Derdengelden ONe-advocaat te Utrecht. Tenzij schriftelijk een afwijkende afspraak is gemaakt, wordt over derdengelden geen rente vergoed.
 14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ONe-advocaat is onderworpen aan Nederlands recht.
 15. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie: postbus 90600, 2509 LP in Den Haag of bij ONe-advocaat.
 16. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere opdrachtgevers worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op opdrachtgever betreft en opdrachtgever het openstaande bedrag niet tijdig onder de Geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere opdrachtgever heeft het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat ONe-advocaat zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen.
 17. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage. In de gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.
 18. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden ONe-advocaat en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 19. Deze algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging toegezonden en zijn tevens te raadplegen op www.one-advocaat.nl.


Utrecht,1 januari 2018