Deze website gebruikt alleen cookies t.b.v. Google Analytics.

 1. ONe-advocaat is een eenmanszaak.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ONe-advocaat te verrichten    opdrachten (aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten daaronder begrepen). Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ONe-advocaat op grond van een overeenkomst van opdracht. Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen opdrachtgever en ONe-advocaat. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is ONe-advocaat vrij te bepalen om in voorkomend geval met inschakeling van derden de opdracht uit te voeren. De toepassing van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 4. ONe-advocaat zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. ONe-advocaat zal dit zoveel als mogelijk doen in overleg met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van ONe-advocaat voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
 5. Indien de uitvoering van een opdracht door ONe-advocaat leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ONe-advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van ONe-advocaat komt.
 6. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van ONe-advocaat beperkt tot het bedrag aan honorarium dat door haar met betrekking tot de opdracht in rekening is gebracht.
 7. Opdrachtgever vrijwaart ONe-advocaat voor alle aanspraken van derden. Hij zal de in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken aan haar vergoeden.
 8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 9. Zowel opdrachtgever als ONe-advocaat kan de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen door middel van schriftelijke opzegging. Opdrachtgever is bij opzegging gehouden het honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging uitgevoerde werkzaamheden.
 10. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Na overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is ONe-advocaat gerechtigd aanspraak te maken op de wettelijke rente en op de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.
 11. Klachten worden afgehandeld conform de bepalingen in de van toepassing zijnde  kantoorklachtenregeling van ONe-advocaat.
 12. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie: postbus 90600, 2509 LP in Den Haag of te downloaden van de website van ONe-advocaat. Daarin is vermeld dat geschillen met particuliere opdrachtgevers worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op opdrachtgever betreft en opdrachtgever het openstaande bedrag niet tijdig onder de Geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. De particuliere opdrachtgever heeft het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat ONe-advocaat zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Geschillen met zakelijke opdrachtgevers worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage. In de gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd.
 13. In het kader van de dienstverlening door ONe-advocaat worden door de opdrachtgever mogelijk persoonsgegevens van bij de opdrachtgever werkzame personen of derden aan ONe-advocaat verstrekt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kwalificeren in dat geval zowel ONe-advocaat als de opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de AVG. Ter uitvoering van de verplichting ex artikel 26 van de AVG geldt ten aanzien van de dienstverlening door ONe-advocaat het volgende:
  1. De opdrachtgever staat er voor in en garandeert, indien zij persoonsgegevens aan ONe-advocaat verstrekt, dat de verstrekte persoonsgegevens juist, volledig en noodzakelijk zijn in het kader van de opdracht aan ONe-advocaat;
  2. De opdrachtgever staat er voor in en garandeert dat zij - voor zover noodzakelijk - heeft voldaan aan haar informatieplicht richting betrokkenen, een en ander zoals bedoeld in artikel 13 AVG;
  3. Vanwege het op ONe-advocaat rustende beroepsgeheim is ONe-advocaat wettelijk niet gehouden informatie aan betrokkenen in de zin van de AVG te verschaffen omtrent verwerking door haar van de persoonsgegevens die zij van de opdrachtgever ontvangt;
  4. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ONe-advocaat en de opdrachtgever om zorg te dragen voor een beveiligde manier van verwerking van persoonsgegevens, passend bij de aard van de dienstverlening en de aard van de verstrekte gegevens;
  5. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ONe-advocaat en de opdrachtgever om zorg te dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en aan te kunnen tonen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG.
  6. Partijen stemmen in een voorkomend geval waarin een betrokkene in de zin van de AVG zich bij ONe-advocaat meldt om een recht uit de AVG geldend te maken, onderling af of en in hoeverre dit recht dient te worden gehonoreerd, alsmede wie de meest gerede partij is om hierop te reageren.
 14. ONe-advocaat is verplicht dossiers na sluiting vijf jaar te bewaren, administratieve (waaronder financiële) gegevens zeven jaar. Na deze termijnen worden de gegevens vernietigd.
 15. ONe-advocaat heeft niet de beschikking over een stichting Derdengelden.
 16. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden ONe-advocaat en opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 17. Deze algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging toegezonden en zijn tevens te raadplegen op mijn website www.one-advocaat.nl.
 18. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

ONe-advocaat is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54204917.